Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale(1),

–  având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice(2), în special articolul 4, care prevede că varietățile de plante și rasele de animale și procedeele esențialmente biologice pentru producerea plantelor sau animalelor nu au caracter brevetabil,

–  având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b),

–  având în vedere decizia Marii Camere de Apel a Oficiului European de Brevete (OEB) din 25 martie 2015 în cauzele G2/12 (referitoare la roșii) și G2/13 (referitoare la broccoli),

–  având în vedere Regulamentul de aplicare a CBE, în special articolul 26, care prevede că pentru cererile de brevet european și brevetele care se referă la invențiile biotehnologice, se folosește Directiva 98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare,

–  având în vedere Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, astfel cum a fost revizuită la Geneva la 10 octombrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991 (denumită în continuare „Convenția UPOV 1991”),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante(3) [denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 2100/94”], în special articolul 15 literele (c) și (d),

–  având în vedere Acordul Consiliului privind o Curte Unică în materie de Brevete din 19 februarie 2013(4) (denumit în continuare „Acordul UPC”), în special articolul 27 litera (c),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (O-000146/2015 – B8-1112/2015),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât accesul la materialul vegetal biologic care să cuprindă caracteristicile plantelor este absolut necesar în vederea stimulării creșterii și inovării și a dezvoltării de noi soiuri pentru a garanta securitatea alimentară mondială, a combate schimbările climatice și a preveni formarea unor monopoluri în sectorul ameliorării plantelor, oferind totodată mai multe oportunități pentru IMM-uri;

B.  întrucât drepturile de proprietate intelectuală sunt mijloace esențiale de garantare a stimulentelor economice în vederea dezvoltării de noi produse vegetale și de asigurare a competitivității;

C.  întrucât produsele obținute din procedee esențialmente biologice, cum ar fi plantele, semințele, caracteristicile și genele moștenite, ar trebui excluse din categoria celor brevetabile;

D.  întrucât Directiva 98/44/CE adoptă dispoziții cu privire la invențiile biotehnologice, în special ingineria genetică; întrucât, cu toate acestea, astfel cum se menționează la considerentele 52 și 53, intenția legiuitorului nu a fost de a include dispoziții privind caracterul brevetabil al produselor obținute din procedee esențialmente biologice în domeniul de aplicare al directivei;

E.  întrucât numeroase cereri referitoare la produsele din plante obținute din procedee esențialmente biologice sunt în așteptarea unei decizii a OEB și întrucât este nevoie urgentă, prin urmare, de a clarifica domeniul de aplicare și interpretarea Directivei 98/44/CE, în special a articolului 4;

F.  întrucât un principiu fundamental al sistemului internațional al drepturilor de proprietate asupra unor soiuri de plante, întemeiat pe Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante (Convenția UPOV), precum și al sistemului UE bazat pe Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului, constă în aceea că deținătorul unui drept de proprietate asupra unui soi de plante nu poate să împiedice alte persoane să utilizeze planta protejată în alte activități de ameliorare;

G.  întrucât Directiva 98/44/CE recunoaște implicit libertatea de a utiliza materialul care intră în domeniul de aplicare al unui brevet în scopuri experimentale, după cum rezultă din articolele 12 alineatul (3) litera (b) și 13 alineatul (3) litera (b);

H.  întrucât această scutire pentru amelioratori prevăzută la articolul 27 litera c) din Acordul UPC se va aplica numai brevetelor acordate în temeiul unui sistem unitar de brevete și nu se va aplica în mod automat brevetelor naționale din cadrul UE, ceea ce va duce la o situație nearmonizată în ceea ce privește posibilitatea de ameliorare cu ajutorul materialului biologic care intră în domeniul de aplicare al unui brevet,

1.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că recenta decizie a Marii Camere de Apel a OEB în cauzele G2/12 (roșii) și G2/13 (broccoli) ar putea conduce la o creștere a numărului de brevete acordate de către OEB pentru caracteristicile naturale introduse în cazul soiurilor noi prin intermediul unor procedee esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția;

2.  invită Comisia să precizeze domeniul de aplicare și interpretarea Directivei 98/44/CE, în special articolul 4 și articolul 12 alineatul (3) litera (b) și articolul 13 alineatul (3) litera (b), în vederea asigurării clarității juridice în ceea ce privește interzicerea posibilității de a breveta produsele obținute din procedee esențialmente biologice și să precizeze faptul că este permisă ameliorarea cu material biologic care intră în domeniul de aplicare al unui brevet;

3.  invită Comisia să comunice OEB viitoarea sa clarificare în ceea ce privește posibilitatea de a breveta produsele obținute din procedeele esențialmente biologice, astfel încât clarificarea respectivă să poată fi utilizată ca mijloc suplimentar de interpretare;

4.  invită Comisia și statele membre să se asigure că Uniunea protejează accesul garantat la materialul obținut din procedee esențialmente biologice și utilizarea acestuia pentru ameliorarea plantelor, astfel încât să nu fie afectate practicile statelor membre care garantează scutirea amelioratorilor;

5.  invită Comisia să prezinte un raport privind evoluția și implicațiile legislației privind brevetele în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice, astfel cum se prevede la articolul 16 litera (c) din Directiva 98/44/CE și astfel cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Oficiului European de Brevete.