Rezoluția Parlamentului European referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 43 din TFUE privind funcționarea politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 februarie 2012 privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2012 referitoare la strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015(1),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât legislația UE în domeniul bunăstării animalelor contribuie la crearea unor condiții de concurență echitabile în ansamblul Uniunii și, prin urmare, a unei piețe interne care funcționează bine;

B.  întrucât cetățenii europeni manifestă un mare interes față de bunăstarea animalelor și doresc să poată face alegeri mai informate în calitate de consumatori;

C.  întrucât normele naționale privind bunăstarea animalelor nu trebuie să fie contrare principiilor pieței unice a UE;

D.  întrucât bunăstarea animalelor este în strânsă legătură cu sănătatea publică și animală;

E.  întrucât normele UE și cele naționale privind bunăstarea animalelor, din cauza complexității și interpretării lor divergente, creează o situație de incertitudine juridică și un dezavantaj concurențial grav pentru producătorii din anumite state membre;

F.  întrucât în UE, bunăstarea animalelor atinge unul din cele mai înalte niveluri din lume;

G.  întrucât bunăstarea animalelor ar trebui îmbunătățită în continuare pe baza principalelor descoperiri științifice și acordând atenția cuvenită atât condițiilor de viață a animalelor de companie ale cetățenilor, cât și eficienței și competitivității creșterii animalelor în agricultură;

H.  întrucât este necesar ca nivelul de bunăstare a animalelor să fie ridicat pentru a garanta durabilitatea, deși acest lucru implică investiții și cheltuieli suplimentare de funcționare care nu sunt distribuite proporțional în tot lanțul alimentar,

1.  îndeamnă Comisia să pună în aplicare, fără întârziere, punctele restante din strategia Uniunii Europene privind protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015;

2.  îndeamnă Comisia să elaboreze o strategie nouă și ambițioasă pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru perioada 2016-2020 în vederea continuării activităților din cadrul strategiei anterioare și a garantării evoluției unui cadru care să ofere standarde înalte de bunăstare a animalelor în statele membre;

3.  recunoaște eforturile depuse deja de fermieri în ceea ce privește bunăstarea animalelor în diferite state membre;

4.  reamintește că Parlamentul a adoptat texte legislative care abordează aspecte legate de bunăstarea animalelor, în special interzicerea importurilor și a comercializării în Uniunea Europeană a animalelor clonate și reforma controalelor oficiale;

5.  îndeamnă Comisia ca, în cazul în care există dovezi științifice clare care demonstrează probleme privind bunăstarea animalelor, să adopte sau să introducă instrumente noi de politică pentru a rezolva aceste probleme; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a legislației UE referitoare la bunăstarea animalelor în statele membre;

6.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu eficiența punerii în aplicare și a asigurării respectării legislației actuale a UE referitoare la bunăstarea animalelor și subliniază că ameliorarea respectării legislației existente și a conformității cu aceasta ar trebui să fie principalul obiectiv urmărit prin toate normele din domeniul sănătății și bunăstării animalelor;

7.  îndeamnă Comisia, de asemenea, să includă și să acorde prioritate într-o mai mare măsură reciprocității standardelor privind bunăstarea animalelor, ca o preocupare necomercială în cadrul politicii sale comerciale, precum și în cadrul negocierilor privind acorduri comerciale internaționale, și să promoveze bunăstarea animalelor în țări terțe, solicitând pentru animalele și produsele importate standarde echivalente în materie de bunăstare, a căror respectare să fie controlată în mod strict;

8.  subliniază importanța unei finanțări adecvate pentru PAC, deoarece avem nevoie de un buget care să fie compatibil cu nivelul obiectivelor noastre pentru a evita relocarea producției și a comerțului în țări și continente cu standarde inferioare privind bunăstarea animalelor;

9.  amintește că în lanțul alimentar există dezechilibre care dezavantajează producătorii primari și că această situație limitează sfera investițiilor în bunăstarea animalelor de la nivelul exploatațiilor;

10.  amintește că producătorii sunt copleșiți de obligații administrative și că, în încercarea permanentă de a simplifica demersurile administrative, această strategie europeană nu trebuie să sporească și mai mult povara existentă; subliniază necesitatea de stabilitate și previzibilitate ale investițiilor în acest sector, asigurând în același timp concurența loială pe plan internațional;

11.  subliniază că articolul 13 din TFUE are o aplicabilitate generală, orizontală și, ca atare, este la fel de important ca dispozițiile din domeniul agriculturii, al mediului și al protecției consumatorilor;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.